OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Prešporský Ultra Trail sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Prešporskom Ultra Traili a organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Prešporský Ultra Trail sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Prešporského Ultra Trailu (dokončená registrácia).

3.) Účasť na podujatí Prešporský Ultra Trail je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

4.) Maximálny počet účastníkov je 180 (90 účastníkov pre trasu ULTRA s dĺžkou 103 km a 90 účastníkov pre trasu MINI-ULTRA s dĺžkou 50 km).

5.) Účasť na tomto podujatí nie je podmienená zaplatením štartovného poplatku. Na mieste prezentácie, ale aj v cieli bude možné dať dobrovoľný príspevok na podujatie. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na pokrytie nákladov súvisiacich s podujatím Prešporský Ultra Trail.

6.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Prešporský Ultra Trail treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu ultrapresporok@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

7.) Pred štartom je každý účastník povinný prejsť prezentáciou na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolný hárok (itinerár), náramok a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii vyjadria písomne (svojim podpisom) súhlas so záväzným Prehlásením účastníka.


II. POVINNÝ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Prešporský Ultra Trail musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 8. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

  • 1 ks izotermická fólia
  • Čelová lampa s novými batériami (povinná pre trasu 103 km, dôrazne doporučovaná pre trasu 50 km)
  • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Reflexná vesta alebo reflexné pásky
  • Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
  • Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací/plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
  • Pero alebo fotoaparát (stačí aj v mobile) na zaznamenanie kontrolných hesiel na kontrolných bodoch
  • Vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.).
  • V prípade citlivosti na bodnutie hmyzom (alergie) je povinné vziať si so sebou antihistaminikum (plus ďalšie príslušné  prípravky)  a informovať vopred organizátora.

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v sobotu 22. októbra 2016 vo vestibule Domu kultúry Dúbravka od 05.30 do 06.50 hod.

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom batožinu určenú na prevoz, ak táto služba bola uvedená v prihlasovacom formulári. Batožina musí byť viditeľne označená štítkom na batožinu s menom účastníka.

3.) Štart Prešporského Ultra Trailu je spoločný - 22. októbra 2016 o 07.00 hod. (platí pre účastníkov na obidvoch trasách)

4.) Trasy Prešporského Ultra Trailu vedú po značených turistických chodníkoch (s výnimkou záverečného 0,5 km úseku v mestskej časti Rača) a sú presne vymedzené, účastníci sú povinní tieto trasy dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov...) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

7.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

8.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnom hárku (itinerári).

9.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

10.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

11.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).


IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia sú umiestnené živé kontrolné stanovištia (obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom kontrolnej karty a webovej stránky Prešporského Ultra Trailu. Na trase sa bude nachádzať minimálne jedno tajné (živé) kontrolné stanovište.

2.) Na každom živom kontrolnom stanovišti dostane účastník podujatia do príslušného políčka do kontrolnej karty značku (pomocou značkovacích klieští) a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. V cieli zaznamenajú organizátori výsledný čas pomocou čipu.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (23 hodín pre 103 km trasu ULTRA a 13 hodín pre 50 km trasu MINI-ULTRA) sú na trase určené čiastkové limity na  určených kontrolných stanovištiach. V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite (23 hodín pre trasu ULTRA s dĺžkou 103 km a 13 hodín pre trasu MINI-ULTRA s dĺžkou 50 km), obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Prešporského Ultra Trailu.

5.) Jeden chýbajúci zápis zo živej kontroly (t.j. jedna chýbajúca kontrola) je penalizovaný pridaním 3 hodín k celkovému času (v prípade, že celkový čas spolu s touto penalizáciou prekročí časový limit pre celú trasu, následkom je DNF - účastník podujatie nedokončil).

6.) Dva a viac chýbajúcich zápisov zo živých kontrol má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

8.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Prešporského Ultra Trailu.

9.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom,  resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

10.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 23. októbra 2016 07.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.


V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Malé Karpaty a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Prešporského Ultra Trailu.

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.


VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Slovak Ultra Trail, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Prešporský Ultra Trail, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.)